Term and Conditions

Naujausi pakeitimai :

20.09.2019 - 2.1 punktas.

28.10.2019 – 58 punktas.

BENDROSIOS INTERNETINĖS PLATFORMOS WWW.PARDUOTA.COM
NAUDOJIMOSI IR PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
 

I.       SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 
1.                  Šios Bendrosios internetinės platformos www.parduota.com naudojimosi ir paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato internetinės platformos www.parduota.com naudojimosi ir Prekių pardavimo Skelbimų pateikimų, Prekių pardavimo sąlygų ir pardavimo sutarties sudarymo tvarką, šalių teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas nuostatas, susijusias su Bendrovės paslaugų teikimu.
2.             Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
2.1.            Bendrovė – UAB “Parduota“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 301085558, buveinės adresas Ukmergės g. 2-47, Kaunas, veiklos adresas Raudondvario pl. 76 Kaunas ,LT-47182 Lietuva tel. Nr. 8-674-50101, el. pašto adresas [email protected], duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (Valstybės įmonė „Registrų centras“, Kauno filialas), esanti Platformos savininkė ir administratorė (toliau tekste gali būti dar vadinama „mes“, „mūsų“, ir t.t.). Jeigu Taisyklėse neišskirta kitaip, Bendrovės sąvoka apima visus Bendrovės atstovus, kurie veikia Bendrovės vardu pagal įstatymą ir/ar įgaliojimą, ir/ar su Bendrove sudarytas atstovavimo sutartis.
2.2.            Tinklalapis – interneto tinklalapis (el. svetainė), kurio adresas www.parduota.com.
2.3.            Platforma – elektroninė sistema (taikomoji programinė įranga), veikianti Tinklalapyje, skirta Platformos Naudotojų Skelbimų dėl Prekių pardavimo paskelbimui.
2.4.            Mobilioji aplikacija – taikomoji programinė įranga, skirta išmaniesiems mobiliems įrenginiams, kurios pagalba ir atliekant joje numatytus veiksmus galima naudotis Platforma.
2.5.            Prekė – Platformoje patalpinta ir Skelbime nurodyta Naudotojui priklausanti Prekė, kuri atitinka įprastus tokioms prekėms keliamus kokybės reikalavimus ir pagrįstus vartotojo lūkesčius.
2.6.            Naudotojas– Platformos naudotojas, fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudodamasis Bendrovės teikiamomis tarpininkavimo Paslaugomis turi teisę Platformoje skelbti Pasiūlymus dėl Prekių pardavimo e-Bay platformoje.
2.7.            Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka Naudotojo parduodamą prekę e-bay platformoje.
2.8.            Kreditai – Tinklalapyje nurodyto dydžio įsigyjami atsiskaitymo vienetai, kuriais atsiskaitoma už naudojimąsi Platforma ir kitomis tarpininkavimo Paslaugomis.
2.9.            Šalis (Šalys) – bet kuris Naudotojas (Naudotojai) ir/ar Bendrovė (kiekvienas iš jų atskirai arba visi kartu).
2.10.        Paskyra – Tinklalapyje Naudotojo sukurta elektroninė aplinka, kurioje nurodomi Naudotojo asmens ir prisijungimo prie Platformos duomenys bei kontaktinė informacija, pareiškiami jo sutikimai, pritarimai, veiksmų istorija naudojantis Paslaugomis.
2.11.        Paslaugų sutartis – remiantis šiomis Taisyklėmis tarp Naudotojo ir Bendrovės sudaryta sutartis dėl Bendrovės teikiamų tarpininkavimo paslaugų Naudotojui.
2.12.        Skelbimas – Partnerio Platformoje skelbiamas pasiūlymas (oferta) dėl jame nurodytų Prekių pardavimo.
2.13.        Užsakymas – tai Platformoje Bendrovei pateiktas Pirkėjo užsakymas (akceptas) dėl skelbime nurodytų Daiktų įsigijimo.
2.14.        Siuntimo išlaidos – už Prekės pristatymą į jos Pristatymo vietą mokėtinas Prekės transportavimo išlaidos, suskaičiuotos Taisyklėse nurodyta tvarka.
2.15.        Sankcijos – Naudotojų, kurie pažeidė Sąlygose nustatytų taisyklių nuostatas, atžvilgiu Bendrovės taikomi piniginio ir nepiniginio pobūdžio Paslaugų teikimo apribojimai.
2.16.        Tarpininkavimo Paslaugos – tai naudojimasis Platforma, Mobiliąja aplikacija, įskaitant Platformos ir Mobiliosios aplikacijos palaikymą, pagalba Naudotojams naudojant Platformą ir/ar Mobiliąją aplikaciją, ir kitomis šiose Taisyklėse nurodytomis Bendrovės teikiamomis tarpininkavimo paslaugomis Naudotojams.
2.17.        Privatumo politika – Bendrovės nuostatai dėl Naudotojų asmens duomenų tvarkymo, jų tikslų, apimties ir taikomų saugumo priemonių, kurie yra sudėtinė Taisyklių dalis.
2.18.        Pristatymo diena – nurodyta diena, kurią Naudotojas privalo atgabenti Prekę Bendrovei.
2.19.        Pristatymo vieta – nurodyta Prekės pristatymo vieta, į kurią pristatoma Prekė ir išsiunčiama Pirkėjui.
2.20.        Priėmimo perdavimo aktas - Prekės perdavimo Bendrovei metu supildytas dokumentas. Prekės perdavimo metu Bendrovė netikrina Prekės kiekio, komplektiškumo ir kitų kokybės reikalavimų priimant Prekę iš Naudotojo. Prekės perdavimo akto pasirašymas yra tik Prekės perdavimo ir išsiuntimo tikslu.
3.             Nuo Taisyklių ir Privatumo politikos patvirtinimo Tinklalapyje Naudotojui savo Paskyroje išreiškiant sutikimą (mygtuko „sutinku“ paspaudimu) su Taisyklėmis ir Privatumo politika momento laikoma, kad tarp Naudotojo ir Bendrovės sudaryta Paslaugų sutartis.
4.             Paskyros registracijos pirminio etapo metu teikiamos Paskyros peržiūros paslaugos metu santykiams tarp Naudotojo ir Bendrovės taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos.
5.             Visais atvejais, laikoma, kad Naudotojai, kurie naudojasi Bendrovės Paslaugomis, yra išreiškę sutikimą su Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatomis ir įsipareigoja laikytis juose nustatytų savo prievolių.
6.             Taisyklės yra viešai skelbiamos Tinklalapyje. Laikoma, kad asmenys, kurie užregistravo savo Paskyrą (nepriklausomai nuo to ar po jos sukūrimo baigė jos registracijos procesą) yra susipažinę su galiojančiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika.
 
II.       SKYRIUS
PASLAUGŲ SUTARTIES OBJEKTAS
 
7.             Remiantis šiomis Taisyklėmis bei jose nustatyta tvarka, Bendrovė įsipareigoja Paslaugų sutarties galiojimo metu už atlyginimą Naudotojo prekes patalpintas internetinėje svetainėje www.parduota.com, patalpinti internetinėje svetainėje www.ebay.de, o Naudotojas įsipareigoja pateikti Bendrovei Prekės duomenis ir kitą reikalingą informaciją bei sumokėti už informacijos apie Prekes talpinimą internetinėje svetainėje www.parduota.com, bei Prekių siuntimo išlaidas, kurias paskaičiuos Bendrovė bei kitas tarpininkavimo paslaugos išlaidas ir kainą.
8.             Bendrovė teikia tik tarpininkavimo paslaugas ir nėra atsakinga už pateikiamų Skelbimo turinio  atitikimą šių Taisyklių sąlygoms, neužtikrina Pirkėjo ir kitų ne nuo Bendrovės priklausančių aplinkybių.
 
III.       SKYRIUS
REIKALAVIMAI KELIAMI NAUDOTOJUI
 
9.             Patvirtindami šias Taisykles ir pradėdami naudotis Bendrovės teikiamomis tarpininkavimo Paslaugomis Jūs pareiškiate bei patvirtinate, kad:
9.1.      Jūs susipažinote su visomis Jums taikomomis sąlygomis, su jomis sutinkate bei įsipareigojate jų laikytis;
9.2.      Jūs turite teisę veikti savo vardu, esate ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų, visiškai veiksnus fizinis asmuo, kurio teisės nėra apribotos kokiais nors būdais;
9.3.      kai veikiate juridinio asmens vardu, Jūs esate tinkamai įgaliotas veikti šio juridinio asmens vardu (veikiate įstatymų, nuostatų ir/ar įgaliojimo pagrindu);
9.4.      nėra jokių teisinių kliūčių, kurios trukdytų sudaryti Paslaugų sutartį su Bendrove;
9.5.      sutinkate su Taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir įsigaliojimo tvarka bei įsipareigojate jų laikytis.
10.         Kai Naudotojas yra juridinis asmuo, Naudotojo sąvoka apima ir atstovą, veikiantį pagal įstatymą arba įgaliojimą, tačiau visais atvejais Paskyros Naudotojas – fizinis asmuo turi sutapti su atstovu, kuris veikia Naudotojo vardu. Už tai atsakingas pats Naudotojas.
11.         Naudotojo arba jo įgalioto atstovo veiksmai Platformoje turi tokią pat juridinę galią, kaip ir juridinio asmens pasirašyti ir pateikti rašytiniai dokumentai (įgaliojimai). Atstovų, kurie turi teisę veikti Naudojo vardu, sąskaita ir rizika, veiksmai Platformoje Naudotojui sukelia prievoles ir užtraukia atsakomybę.
 
IV.       SKYRIUS
PASKYROS SUKŪRIMAS IR NAUDOJIMASIS PASLAUGOMIS
 
12.         Asmuo, pageidaujantis naudotis Bendrovės teikiamomis tarpininkavimo Paslaugomis, Tinklalapyje susikuria savo Paskyrą užpildydamas Paskyros registracijos formoje nurodytus asmens duomenis, išreikšti sutikimą su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika. Duomenys reikalingi sėkmingai registracijai pabaigti nurodyti Privatumo politikoje.
13.         Asmuo, pasirinkęs Naudotojo statusą Paskyros sukūrimo formoje, nurodo savo el. pašto adresą, kuris yra kartu ir Naudotojo identifikavimo kodas, bei sukuria slaptažodį, kurie laikomi prisijungimo duomenimis ir naudojami vėlesniems prisijungimams prie Paskyros. Asmens nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas Paskyros sukūrimo patvirtinimo laiškas su nuoroda. Patvirtinęs šią nuorodą, asmuo gali prisijungti prie jo sukurtos Paskyros, kuriai šiame etape taikomas laikinas statusas iki kol bus pilnai užpildyta Paskyros registracijos forma.
14.         Asmenys Paskyros registracijos formą privalo baigti pildyti per 2 (dvi) darbo dienas. Po šio termino pasibaigimo Bendrovė turi teisę panaikinti Paskyras, kurių registracijos formos yra nebaigtos pildyti.
15.         Asmuo Paskyros registracijos formoje užpildęs visus privalomus duomenis ir pažymėjęs atitinkamus sutikimą (ir/ar nesutikimą) reiškiančius langelius, bei patvirtinęs, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir paspaudęs „Sutinku“ mygtuką įgauna Naudotojo statusą su teise pasinaudoti Bendrovės teikiamomis tarpininkavimo Paslaugomis.
16.         Asmenims, norintiems susipažinti ir išbandyti Bendrovės teikiamas Paslaugas, gali būti nemokamai suteikiama testinė (pavyzdinė) paskyra. Dėl šios paskyros teisių suteikimo, galima kreiptis į Bendrovę šiose taisyklėse nurodytais kontaktais. Testinę paskyrą susikūrusiems asmenims taikomos šios Taisyklės ir Privatumo politika.
17.         Prisijungimo prie Platformos duomenys suteikiami tik konkrečiam fiziniam asmeniui, todėl šiuos duomenis Naudotojas privalo saugoti ir niekam jų neatskleisti. Už bet kokių trečiųjų asmenų prisijungimus ir veiksmus bus atsakingas pats Naudotojas, jie sukels jam visas pasekmes santykyje su Bendrove ir Pirkėjais.
18.         Draudžiama leisti Paskyrą perduoti naudotis kitiems asmenims. Bet koks Paskyros naudojimas ne Naudotojo, kurio duomenys nurodyti Paskyroje, laikomas Taisyklių pažeidimu.
19.         Naudotojas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę kontaktiniu telefonu bei elektroniniu paštu, jeigu praranda savo Paskyros prisijungimo duomenis arba jie tampa žinomi tretiesiems asmenims. Bendrovė gavusi pranešimą, įsipareigoja nedelsiant (bet ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas) užblokuoti Naudotojo prisijungimą prie jo Paskyros.
20.         Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad, naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kuria jungiamasi prie Platformos, būtų laikomasi visų racionalių saugumo priemonių, įskaitant antivirusines programas, ir yra atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias dėl nepakankamos Naudotojo kompiuterinių ar kitų sistemų apsaugos.
21.         Jeigu buvo pažeistas programinės įrangos ir duomenų, būtinų naudojantis Platforma, saugumas, jeigu dėl to Paskyra nebuvo panaikinta, Bendrovė pagal Naudotojo prašymą, esant galimybei Naudotojui susikuria laikiną naują slaptažodį, kurį jis vėliau privalo pasikeisti.
22.         Tais atvejais, jeigu Naudotojui yra apribotas tik Paslaugų teikimas jis turi teisę prisijungti prie savo Paskyros, išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžiama pagal įsakymų kompetentingos trečiosios šalies sprendimą.
23.         Naudotojas, Paskyros registracijos metu privalo ją susieti su savo banko sąskaita, į kurią bus atlikti mokėjimai už parduotą Prekę.
24.         Bendrovė turi teisę bet kada pareikalauti Naudotojo pateikti asmens tapatybę ir/ar atstovavimą patvirtinančių dokumentus, ir/ar kitaip pati patikrinti Naudotojo tapatybę elektroniniais kanalais pasitelkdamas Naudotojo identifikavimo priemones, taip pat pagal Naudotojo asmens tapatybę liudijančius duomenis, nurodytus Paskyroje ir/ar kitaip pateiktus Bendrovei. Bendrovei pateikus reikalavimą dėl asmens tapatybės ir/ar atstovavimą liudijančių dokumentų pateikimo, Naudotojas tokį reikalavimą privalo įvykdyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo pateikimo, o taip pat sumokėti Tapatybės patikrinimo mokestį.
25.         Bendrovė savo pasirinkimu turi teisę taikyti Paskyros ir Naudotojo (fizinio asmens) su Paskyra susietos mokėjimo (kreditinės) kortelės sąskaitos ir/ar bankinės sąskaitos duomenų atitikimo patikrinimą siekiant nustatyti ar Naudotojo duomenys nurodyti Paskyroje sutampa su iš kredito įstaigos gautais duomenimis. Tokiu atveju, gavęs tokį Bendrovės pranešimą dėl tapatybės patikrinimo Naudotojas per 5 (penkias) darbo dienas privalo iš su kortele susietos ir/ar bankinės sąskaitos (kuri nurodyta Paskyroje) sumokėti Bendrovei Tapatybės patikrinimo mokestį pavedimo nurodyme pažymint sutikimą, kad finansų įstaiga pateiktų Naudotojo asmens kodą lėšų gavėjui (t. y. Bendrovei).
26.         Bendrovė negavusi reikalaujamų dokumentų ir/ar Tapatybės patikrinimo mokesčio, arba nustačius, kad asmens duomenys nesutampa su Paskyroje nurodytais duomenimis, turi teisę iš anksto neįspėjus taikyti Taisyklėse nustatytas Sankcijas.
27.         Jei Naudotojas netyčia neteisingai nurodė asmens kodą, kitus duomenis, ar suklydo vesdamas savo duomenis, ir tai akivaizdžiai galima nustatyti, patikrinus jo tapatybę ir jam ištaisius padarytas klaidas Bendrovė sankcijų netaiko.
28.         Tapatybės patikrinimo mokestis visais atvejais yra negrąžinamas ir yra lygus 5,- EUR (penkių eurų) sumai už atliekamą patikrinimą.
 
V.       SKYRIUS
NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
 
29.         Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti Bendrovei vienkartinį mokestį už informacijos apie Prekės talpinimą Tinklalapyje, bei Prekės patalpinimą internetinėje svetainėje www.ebay.de, taip pat Prekės siuntimo išlaidas, kurios paskaičiuotos Bendrovės.
30.         Bendrovė gavusi pasiūlymą internetinėje svetainėje www.ebay.de dėl Naudotojo parduodamos prekės, internetinėje svetainėje www.parduota.com žinute perduoda šį pasiūlymą Naudotojui. Naudotojas įsipareigoja atsakyti į gautą žinutę internetinėje svetainėje www.parduota.com dėl gauto pasiūlymo (jį priimti, atmesti arba pateikti savo pasiūlymą) ne ilgiau kaip per 24 val. (dvidešimt keturias).
31.         Naudotojas įsipareigoja tinkamai paruošti Prekę pakavimui taip, jog būtų nereikalaujanti specialios priežiūros ar priemonių, kad ją paimti rankomis, t.y. Prekė negali būti, įskaitant, tačiau neapsiribojant, pavojinga, sudužusiais stiklais, išsiliejusiais skysčiais ir t.t. Naudotojas atsako už Prekės turinį ir įsipareigoja nesiųsti daiktų, kurie yra įtraukti į LR teisės aktuose nustatytą draudžiamų siųsti daiktų sąrašą.
32.         Atlyginti visus Bendrovės ir Kurjerio patirtus nuostolius, kurie gali atsirasti dėl klaidingai ar netiksliai nurodytos informacijos.
33.         Bendradarbiauti su Bendrove bei sudaryti jam visas sąlygas, kurios yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai vykdyti.
34.         Bendrovei pareikalavus, Naudotojas privalo pateikti parduodamos Prekės dokumentus, patvirtinančius nuosavybę bei Prekės tikrumą. Nepateikus reikalaujamų dokumentų Bendrovė turi teisę sustabdyti Prekės skelbimo matomumą pardavimą Platformoje.
35.         Naudotojas įsipareigoja sumokėti Prekės siuntimo bei grąžinimo išlaidas Pirkėjui, kurias nurodo Bendrovė.
36.         Vykdyti kitus šiose Taisyklėse numatytus įsipareigojimus bei užtikrinti sąžiningą savo patalpintų skelbimų vykdymą laiku ir tinkamai. Naudotojui, pažeidus Taisykles Bendrovė turi teisė taikyti Sankcijas iš anksto apie tai neįspėjusi.
 
 
VI.       SKYRIUS
BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMAI
 
37.         Naudotojui įvykdžius šių Taisyklių 29 punktą, Naudotojo patalpintas Prekes internetinėje svetainėje www.parduota.com, patalpinti Prekes internetinėje svetainėje www.ebay.de.
38.         Dėti maksimalias pastangas dėl šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias.
39.         Pardavus Naudotojo Prekę Pirkėjui ir ją gavus iš Naudotojo, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiųsti Prekę Pirkėjui. Pirkėjo duomenys yra Naudotojui neatskleidžiami.
40.         Sumokėti Naudotojui parduotų Prekių kainą šių Taisyklių XI skyriuje nustatyta tvarka.
41.         Paslaugų teikimo laikotarpiu konsultuoti Naudotoją atitinkamos Paslaugos teikimo klausimais. Naudotojui, pagal jo pateiktą rašytinį prašymą, pateikti ataskaitas apie Prekių pardavimus.
 
 VII.       SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PREKĘ PILDYMAS IR SKELBIMO PATEIKIMO TVARKA
 
42.              Naudotojai suformuoja savo Skelbimą pasinaudodami Platformos funkcinėmis priemonėmis.
43.              Platformoje skelbiamame Skelbime turi būti nurodyti šie duomenys ir informacija:
43.1.        Prekės specifikacija, kurioje nurodomas prekės pavadinimas (iki 70 simbolių), techniniai parametrai ir kiti duomenys);
43.2.        Prekės kaina (jei parduodamai Prekei taikomas PVM, laikoma, kad nurodyta kaina kartu su PVM);
43.3.        Prekės būklės aprašymas taisyklinga lietuvių ar bet kuria kita užsienio kalba (įskaitant, tačiau neapsiribojant Prekės kokybė, naudojimo patarimai, trūkumai ir kt.). Jeigu yra parduodama nauja Prekė, privalo būti suteikiama gamintojo garantija;
43.4.        Prekių kiekis (pvz.: jeigu parduodamame komplekte yra įskaičiuoti 4 daiktai už nurodytą kainą, privalo būti žymimas kaip vienas vienetas. Šią informaciją rekomenduotina nurodyti ir Prekės aprašyme);
43.5.        Prekės nuotrauka (-os);
43.6.        Miestas ir šalis (šie duomenys automatiškai priskiriami remiantis Naudotojo paskyros informacija);
43.7.        Prekės pristatymo Bendrovei būdas (......)
43.8.        Platformoje talpinamos Prekės nuotraukos (daugiausiai 12 nuotraukų) privalo būti geros kokybės, ir pateikiamos tokios, kad iš jų būtų galima matyti esamą Prekės būklę. Draudžiama nuotraukose naudoti vizualią reklamą, nurodyti juridinių ir fizinių asmenų vardus, kontaktus ir kt.
43.9.        Kartu su Prekėmis Naudotojas neatlygintinai turi pateikti visą reikalingą informacinę medžiagą, naudojimo instrukcijas ir kitą informaciją, kuri reikalinga norint tinkamai naudoti Prekę. Skelbimuose draudžiama talpinti telefonų numerius bei nuorodas į kitas svetaines.
44.              Kai Naudotojas nusprendžia, kad Prekės daugiau neparduos, atitinkamai jis privalo išimti iš Platformos Skelbimą dėl tokios Prekės pardavimo. Naudotojas, kuris nesilaiko šios sąlygos yra visiškai atsakingas už dėl to atsiradusių nuostolių kompensavimą, kurie gali sudaryti iki 25% maržą nuo daikto vertės.
45.              Naudotojas, nurodęs netikslų, neišsamų ir/ar neteisingą informaciją yra atsakingas už nuostolių kilimą, o antrą kartą iš eilės padarant tokį pažeidimą, Naudotojui iš anksto raštu neįspėjus gali būti taikomos Sankcijos.
 
 
 VIII.       SKYRIUS
PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI KELIAMI PREKĖMS
 
46.         Naudotojo Skelbimuose nurodyta Prekė(-ės) turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:
46.1.        Prekė nuosavybės teise priklauso Naudotojui, ji nėra areštuota ir/ar jos naudojimo bei valdymo teisės nėra kitaip apribotos susitarimais ir įsakmiais teisiniais nurodymais tokiu būdu, kad nebūtų galima įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų dėl Prekės pardavimo;
46.2.   Prekė yra tvarkinga, visiškai sukomplektuota (priešingu atveju nurodomi komplektacijos trūkumai), veikianti ir nesugedusi, t. y. tinkama naudoti pagal savo paskirtį.
47.              Naudotojas nurodo parduodamos Prekės kainą, Bendrovė prie Naudotojo nurodytos prekės kainos prideda 20 % - 25 % kainos sumos (apskaičiuojama pagal maržos schemą). Bendrovei gavus pasiūlymą dėl Prekės kainos internetinėje svetainėje www.ebay.de, Bendrovė perskaičiuoja kainą ir ją nurodo Naudotojo Paskyroje.
 
IX.       SKYRIUS
PREKĖS PERDAVIMAS
 
48.         Naudotojas, gavęs žinutę savo Paskyroje Platformoje, kad Prekė yra parduota, įsipareigoja per      12 darbo dienąas pristatyti Prekę į Bendrovės artimiausią kurjerių partnerių tinklą arba Prekę pristatyti tiesiogiai į Bendrovės centrinę būstinę, adresu Raudondvario pl. 76 Kaunas ,LT-47182 Lietuva, su tikslu, kad  Prekė būtų išsiųsta Pirkėjui.
49.         Pavėluotas Prekės pristatymas 48 p. nustatytu terminu yra laikomas esminiu pažeidimu.
50.         Vėluojant pristatyti Prekę ilgiau kaip 2 (dvi) kalendorines dienas, yra laikoma, jog Naudotojas atsisakė pristatyti Prekę.
51.         Naudotojas prisiima Prekės atsitiktinio sugadinimo ir/ar žuvimo riziką bei jos dingimo riziką iki jos patekimo pas Pirkėją, todėl jis yra informuotas, jog turi teisę apdrausti siunčiamą Prekę nuo Prekės dingimo ir/ar sugedimo ar žuvimo rizikos remiantis LR teisės aktais. Bendrovė įsipareigoja pateikti visus Naudotojui reikalingus duomenis per 3 d. d. nuo Naudotojo rašytinio kreipimosi
52.         Už siuntimo metu sugadintas ar sunaikintas Prekes Bendrovė neatsako.
 

X.       SKYRIUS

ATSISKAITYMAI SU BENDROVE

 
53.  Bendrovė Naudotojams suteikia teisę naudotis jai priklausančia programine įranga, t. y. Platforma ir Mobiliąją aplikacija.
54.  Naudotojai, norintys patalpinti Prekės Skelbimą Platformoje, privalo įsigyti Kreditų, kuriais yra atsiskaitoma už Skelbimo pateikimą ir pratęsimą Platformoje.
55.  Teisė naudotis Mobiliąja aplikacija neatlygintinai suteikiama visiems Naudotojams.
56.  Visi Prekės pardavimo mokesčiai, apskaitos, aptarnavimo ir visos kitos Prekių pardavimo išlaidos tenka Bendrovei, jeigu šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip (įskaitant, tačiau neapsiribojant Prekių pakavimo, transportavimo, draudimo ir kt. išlaidomis). Išimtis nustatoma toms Bendrovėms patirtoms pardavimo išlaidoms, kurios kyla dėl netinkamos Prekių kokybės ir/ar Naudotojo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų įsipareigojimų. Šias išlaidas bei kilusius nuostolius dengia Naudotojas.
57.  Esant Prekės grąžinimui iš Pirkėjo, visais atvejais, siuntimo/gabenimo ir grąžinimo išlaidos tenka Naudotojui.
58.  Jeigu Naudotojo Prekių pagal patalpintus Skelbimus niekas neįsigyja ilgiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo jų patalpinimo, sumokamas nustatytas Prekių pratęsimo mokestis, kuris sudaro 10 kreditų.
 
 
XI.       SKYRIUS
ATSISKAITYMO TVARKA
 
59.         Nupirkus Prekę ir nesant Pirkėjo pretenzijų 30 (trisdešimt) darbo dienų dėl Prekės kokybės (įskaitant Prekės grąžinimą iš Pirkėjo) ir/ar Prekių dingimo, sugadinimo ir/ar praradimo, Bendrovė sumoka Pirkėjui Prekių Priėmimo - perdavimo akte numatytą kainą per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo tos dienos, kuomet Pirkėjui pristatoma Prekė.
60.         Už parduotą Prekę Naudotojo pasirinkimu gali būti sumokama bankiniu pavedimu į Naudotojo Paskyroje nurodytą banko sąskaitą arba į Naudotojo Paypal mokėjimo sistemą arba į Prekės perdavimo priėmimo akte nurodytą banko sąskaitą. Naudotojo Paskyroje nurodytai banko sąskaitai nesutampant su Prekės Priėmimo - perdavimo akte nurodyta banko sąskaita, Bendrovė sumoka į Priėmimo - perdavimo akte nurodytą banko sąskaitą. Esant neteisingai nurodytoms banko sąskaitos duomenims, Naudotojas prisiima visas galimai kilsiančias neigiamas pasekmes.
61.         Atsiskaitymo su Naudotoju tvarka gali būti vienašališkai Bendrovės keičiama jeigu yra pasikartojantys Prekių defektai (pagrįsti Prekių grąžinimai).
62.         Visais kitais atvejais, atsiskaitymo tvarka gali būti keičiama tik raštišku abiejų Šalių susitarimu.
 
XII.       SKYRIUS
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
 
63.         Visais atvejais Bendrovė neatsako Naudotojams dėl Pirkėjų padarytos žalos, patirtų nuostolių ir/ar negautų pajamų, o taip pat netinkamai vykdytų ir/ar neįvykdytų įsipareigojimų.
64.         Bendrovė neatsako už trečiųjų šalių poveikį naudojantis Platforma (tame tarpe bet neapsiribojant, kai Naudotojai negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų).
65.         Bendrovė taip pat neatsako Naudotojams už žalą ir susidariusius nuostolius bei negautas pajamas dėl Platformos veikimo sutrikimų ir /ar Paslaugų teikimą, nebent tokia žala ir/ar nuostoliai būtų susidarę dėl tyčia Bendrovės atliktų veiksmų.
66.         Bendrovė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
67.         Bendrovė neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei Naudotojo patvirtinimai nurodyti Taisyklėse visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
68.         Naudotojai yra visiškai atsakingi už savo asmens duomenų ir kitos Paskyroje registracijos formoje nurodomos informacijos teisingumą. Jei Naudotojas Paskyros registracijos formoje pateikia netikslius (neteisingus) duomenis, Bendrovė neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Naudotojo patirtų nuostolių atlyginimo.
69.         Naudotojai atsako už savo prisijungimo prie Paskyros duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti ir/ar kitaip atskleisti tretiesiems asmenims. Tokiais atvejais, kai Bendrovei nežinant Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Platformos naudodamasis Naudotojo Paskyra, Bendrovė šį asmenį laiko esant tos Paskyros Naudotoju.
70.         Jeigu nuostoliai atsirado dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo Naudotojo prisijungimo duomenimis, o Naudotojas neįvykdė Taisyklėse nustatytos prievolės pranešti apie Paskyros duomenų slaptumo praradimą ir/ar atskleidimą tretiesiems asmenims arba nuostoliai atsirado iki pranešimo Bendrovei pateikimo arba pasibaigiant Taisyklėse nurodytam Paskyros blokavimo terminui, laikoma, kad nuostoliai atsirado dėl Naudotojo didelio neatsargumo, jei Naudotojas neįrodo kitaip, juos atlyginti privalo pats Naudotojas.
71.         Naudotojai yra atsakingi Bendrovei, už savo įsipareigojimų nevykdymą ir netinkamą vykdymą, o taip pat visus veiksmus naudojantis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis. Naudotojai dėl kurių veiksmų (netinkamo veikimo ir/ar įsipareigojimų nevykdymo) susidarė žala, nuostoliai ir/ar nebuvo gautos pajamos, privalo kompensuoti Bendrovei visus nuostolius.
72.         Jeigu dėl kokių nors priežasčių dėl Naudotojo atliktų veiksmų ir/ar netinkamo įsipareigojimų vykdymo Bendrovei ir tretieji asmenys ir/ar Pirkėjai pareikštų kokius nors turtinius (finansinius) arba kitokius reikalavimus dėl kurių Bendrovė patirtų bet kokios rūšies žalą, tas Naudotojas įsipareigoja visiškai atlyginti Bendrovei jos patirtą žalą.
73.         Už žalos ir/ar nuostolių atsiradimą atsakinga Šalis (savo atsakomybės ribose) privalo kompensuoti kitos Šalies patirtą žalą ir/ar nuostolius per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio reikalavimo gavimo dienos.
 
XIII.       SKYRIUS
KITOS NAUDOTOJŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
 
74.         Naudotojai sutinka ir įsipareigoja:
74.1.   laikytis šių Taisyklių, sudarytų pardavimo sutarčių ir kitų privalomų sąlygų, bei gero elgesio normų;
74.2.   tiek santykiuose su Bendrove, tiek su Pirkėjais ir/ar trečiais asmenimis nenaudoti Platformos ir nesinaudoti Paslaugomis taip, kad:
74.2.1.   teisės pažeidimams daryti ir/ar teisės aktuose draudžiamai veikai vykdyti;
74.2.2.   bet kokiais būdais būtų trukdomas Paslaugų teikimas ir/ar sąlygojamas tinkamas Platformos veikimas.
74.2.3.   bet kokiu kitu būdu nebūtų pažeidžiamos Bendrovės, Pirkėjų ir/ar trečiųjų asmenų teisės.
74.3.     nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. nuo paaiškėjimo momento, pranešti Bendrovei apie savo Paskyros prisijungimo duomenų praradimą ir/ar atskleidimą tretiesiems asmenims, nurodant ar prašoma Bendrovės laikinai sustabdyti Paskyros galiojimą.
75.         Naudotojai prieš pateikdami Prekės Skelbimą arba Prekės pardavimo metu, turi teisę apdrausti Prekę.
76.         Naudotojas pageidaujantis daugiau negauti (kai gauna) arba gauti (kai negauna) jam skirtų Bendrovės reklaminių pasiūlymų arba pranešimų, gali atsisakyti arba įjungti jų gavimo paslaugą pakeisdamas atitinkamus nustatymus savo Paskyroje. Naudotojui nepageidaujant (t. y. jam išreiškus nesutikimą gauti ir/ar sutikimą negauti Paskyros registracijos metu arba vėliau), Bendrovė nenaudos Naudotojo fizinio asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Naudotojui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos pranešimus, kurie būtini Paslaugų teikimui.
77.         Naudotojai patvirtinta ir sutinka, jog visa Bendrovės turima pažeidimą padariusio ir/ar netinkamai vykdančio įsipareigojimus Naudotojo asmeninė informacija gali būti perduodama valstybės institucijoms ir/arba antstoliams mokesčių ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais.
 
XIV.       SKYRIUS
KITOS BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
 
78.         Bendrovė atstovauja Naudotojui, todėl ji laikytina tarpininku ir/ar Naudotojo atstovu.
79.         Bendrovė turi teisę savo pasirinkimu Platformoje talpinti bet kokią reklamą ir/ar savo nuožiūra inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
80.         Bendrovė įsipareigoja dėti protingas pastangas, kad Platforma veiktų be sutrikimų be perstojo visą parą ir nedelsiant pašalinti bet kokius Platformos sutrikimus, bei ištaisyti per įmanomai trumpiausią protingą terminą pastebėtas ir Naudotojų nurodytas Platformoje esančios Naudotojų informacijos klaidas ir/ar duomenų neatitikimus.
 
XV.       SKYRIUS
APSIKEITIMAS INFORMACIJA IR PRANEŠIMŲ ĮTEIKIMAS
 
81.         Bendrovės kontaktinė informacija yra nurodyta šiose Taisyklėse bei Tinklalapyje. Bendrovės konkrečių atstovų (agentų) kontaktinė informacija pateikiama atskirai arba nurodoma Platformoje tik tiems Naudotojams, kurių administravimas pavestas šiems Bendrovės atstovams.
82.         Visais klausimais, susijusiais su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir Paslaugų teikimu susisiekti su Bendrove galite: telefonu Nr, 8-674-50101, el. pašto adresas [email protected]
83.         Naudotojų kontaktinė informacija nurodyta jų Paskyroje.
84.         Kai keičiasi Šalių kontaktinė informacija ir/ar kiti duomenys, Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt) valandas atlikti tokios informacijos pakeitimus teisingais duomenimis. Bendrovė pakeitimus atlieka Tinklalapyje, o Naudotojai – jų Paskyroje.
85.         Prieš kreipiantis pagalbos ir/ar informacijos į Bendrovę ir/ar jos atstovą rekomenduojame peržiūrėti Tinklalapyje skelbiamą naudingą informaciją.
86.         Naudojantis Platformos funkcinėmis priemonėmis ir/ar siunčiami Paskyroje nurodytu elektroniniu paštu Šalių pranešimai (reikalavimai, sąskaitos ir t.t.), o taip pat Naudotojų tarpusavio susirašinėjimai laikomi įteiktais:
86.1.         tą pačią darbo dieną, kai pranešimas pateikimas iki 12 val.;
86.2.         kitą po pranešimo pateikimo einančią darbo dieną, kai pranešimas išsiunčiamas po 12 val.;
86.3.         nedelsiant, kai kita Šalis patvirtino apie tokį gautą pranešimą arba atsakė į pateiktą paklausimą.
87.         Šalių pranešimai (reikalavimai, sąskaitos ir t.t.) išsiųsti kontaktinėje informacijoje nurodytais kontaktiniais adresais pašto siunta laikomi įteiktais po 5 (penkių) darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo.
 
XVI.       SKYRIUS
BENDROVĖS TAIKOMOS SANKCIJOS IR BENDROVEI MOKAMOS NETESYBOS
 
88.         Bendrovė siekia, kad Platformą naudotų tik tokie Naudotojai, kurie elgiasi sąžiningai ir garbingai Pirkėjų atžvilgiu, todėl Bendrovė pasilieka sau teisę savo pasirinkimu taikyti atitinkamas sankcijas ir netesybas nesąžiningai bei negarbingai besielgiančių, o taip nevykdančių savo įsipareigojimų Naudotojų atžvilgiu. Bendrovė, nustačiusi Taisyklių pažeidimus, sankcijas ir/ar netesybas taiko savo nuožiūra nepriklausomai nuo to ar yra gauti kokie nors skundai iš Pirkėjų.
89.         Bendrovė nepriimtinais Naudotojų veiksmais laiko:
89.1.         atsisakymas arba vėlavimas pristatyti ilgiau kaip 2 darbo dienas parduotą Prekę;
89.2.         atsisakymas arba vėlavimas atsiskaityti su Bendrove už jos suteiktas Paslaugas;
89.3.         Skelbimo pateikimas neturint teisės sudaryti sandorio;
89.4.         neteisingų (tame tarpe, bet neapsiribojant, klaidinančių, išgalvotų, ir/ar suklastotų) Prekės duomenų pateikimas ir nurodymas Platformoje;
89.5.         neteisingų (tame tarpe, bet neapsiribojant, klaidinančių, išgalvotų, ir/ar suklastotų) asmens duomenų pateikimas ir nurodymas Platformoje;
89.6.         neteisingų Prekės matmenų ir kitų duomenų nurodymas;
89.7.         bet koks veikimas ne savo vardu neturint tam tinkamai įforminto įgaliojimo;
89.8.         kitų Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų nevykdymas, netinkamas vykdymas ir/ar pažeidimai;
89.9.         bet koks teisės aktuose įvardintos nusikalstamos ar administracinio nusižengimo požymius turinčios veikos darymas naudojantis Platforma arba Bendrovės Paslaugomis;
89.10.     tyčinis ir/ar pasikartojantis apsimestinių Skelbimų pateikimas, kurie vėliau yra atšaukiami ir/ar nevykdomi.
90.         Esant Taisyklių pažeidimams Bendrovė turi teisę pritaikyti šias Sankcijas:
90.1.         laikinas Paslaugų apribojimas;
90.2.         Paslaugų teikimo nutraukimas;
90.3.         laikinas Paskyros naudojimosi sustabdymas;
90.4.         Paskyros panaikinimas.
91.         Apie pritaikytas Sankcijas ir jos taikymo terminus bei apimtį Naudotojas informuojamas Platformoje, o kai Sankcijos apriboja naudojimąsi Paskyra – atskiru pranešimu, siunčiamu Naudotojo Paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.
92.         Esant bet kuriam iš Taisyklėse nurodytų Bendrovei nepriimtinų Naudotojo veiksmų, arba kai Naudotojas bando bet kokiu kitu būdu pakenkti Bendrovės Paslaugų teikimo stabilumui, duomenų saugumui ir/ar pažeidžia kitas jam priskirtas prievoles, taikytinas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, tuomet Bendrovė turi teisę savo nuožiūra nedelsiant ir be perspėjimo panaikinti Naudotojo Paskyrą (registraciją) ir/ar kitaip apriboti galimybę naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.
93.         Bendrovė gali taikyti laikiną Paskyros naudojimosi sustabdymą, kai ji gauna žinių, kad Paskyros Naudotojas yra užvaldęs tikrojo Paskyros Naudotojo prisijungimo duomenis ir tokiu būdu bando gauti Bendrovės Paslaugas (arba atlikti bet kokius kitus veiksmus Platformoje, sukurti įsipareigojimus kitiems asmenims ir pan.), arba kai gauna Paskyros Naudotojo prašymą laikinai sustabdyti jo Paskyros naudojimą, jeigu toks prašymas nesąlygoja Paskyros Naudotojo neįvykdytų įsipareigojimų.
94.         Apsimestinių Skelbimų pateikimu laikoma, kai bet kuris iš Naudotojų, neturėdamas tai pateisinamų priežasčių ir/ar pasikartojančiai:
94.1.         skelbia Skelbimus, kurie neatitinka Taisyklėse keliamų reikalavimų;
94.2.         nepatvirtina ir/ar naikina Skelbimus, kurie buvo akceptuoti Pirkėjo;
95.         Pasikartojančiu apsimestinių Skelbimų pateikimu laikoma, kai tas pats Naudotojas tokį veiksmą atlieka 3 (tris) ir/ar daugiau kartų per 30 (trisdešimt) dienų laikotarpį.
96.         Esant Taisyklių pažeidimams, nurodytiems šiame skyriuje, Bendrovė turi teisę taikyti 100,00 EUR (vieno šimto eurų) dydžio baudą už kiekvieną pažeidimą jį padariusiam Naudotojui atskirai.
97.         Netesybų (delspinigių ir/ar baudų) sumokėjimas neatleidžia Naudotojo nuo jo įsipareigojimų įvykdymo, nuostolių kompensacijos ir/ar kitų netesybų, mokėtinų pagal teisės aktus, mokėjimo. Netesybų sumokėjimas taip pat nepanaikina Bendrovės pritaikytų Sankcijų.
98.         Bendrovės reikalavimai dėl netesybų (delspinigių ir/ar baudų) sumokėjimo pažeidimą padariusiam Naudotojui pateikiami Platformoje. Bendrovės pasirinkimu reikalavimai dėl netesybų gali būti taip pat išsiunčiami ir elektroninio pašto adresu nurodytu Naudotojo Paskyroje.
99.         Bendrovės pateiktą reikalavimą dėl netesybų (delspinigių ir/ar baudų) sumokėjimo Naudotojas įsipareigoja įvykdyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, nuo reikalavimo gavimo dienos.
100.     Bendrovė turi teisę iš Naudotojui mokėtinos sumos išskaičiuoti netesybų (delspinigių ir/ar baudų) sumą.
 
XVII.       SKYRIUS
TAISYKLIŲ IR PASLAUGŲ APIMTIES PAKEITIMAI, PASLAUGŲ TEIKIMO APRIBOJIMAS, ATNAUJINIMAS IR NUTRAUKIMAS, PASKYROS PANAIKINIMAS
 
101.     Bendrovė pasilieka sau teisę bet kada keisti pačias tarpininkavimo Paslaugas, didinti arba mažinti tarpininkavimo Paslaugų apimtis, Platformos funkcionalumą, šias Taisykles ir/ar kitas su Paslaugomis susijusias sąlygas, Prekių pardavimo sąlygas, reikalavimus taikytinus Naudotojams ir/ar laikinai arba visiškai sustabdyti (nutraukti) Paslaugų teikimą.
102.     Tais atvejais, kai yra keičiamas Platformos, Mobiliosios aplikacijos ir/ar Tinklalapio funkcionalumas ir/ar veikimas (tame tarpe, bet neapsiribojant, kai atliekami funkcijų tobulinimai, keitimas, taisomos programavimo klaidos, keičiama vizualizacija, dizainas, ir pan.) Bendrovė šiuos pakeitimus turi teisę atlikti ir pradėti juos taikyti iš anksto neįspėjusi Naudotojų. Naudotojai apie atliktus pakeitimus informuojami Tinklalapyje ir/arba Platformoje.
103.     Tais atvejais, kai keičiama Paslaugų teikimą reglamentuojančios Taisyklių sąlygos, Bendrovė apie tokius įsigaliosiančius pakeitimus skelbia Tinklalapyje iš anksto prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Paskelbti Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo skelbime nurodytos jų įsigaliojimo dienos. Visi Naudotojai, kurie pageidauja tęsti Paslaugų gavimą turi patvirtinti savo sutikimą su tokiais pakeitimais. Naudotojams, kurie nesutinka su šiais pakeitimas Paslaugos (išskyrus Paskyros peržiūrą) nebeteikiamos. Skelbimo pateikimas Platformoje bus laikomas tinkamu Naudotojo patvirtinimu dėl Taisyklių sąlygų pakeitimo.
104.     Paskyros peržiūros paslauga su Taisyklių pakeitimais nesutikusiems Naudotojams teikiama 30 (trisdešimt) dienų. Pasibaigus šiam laikotarpiui Bendrovė turi teisę panaikinti tokio Naudotojo Paskyrą, jeigu Naudotojas yra įvykdęs visus savo įsipareigojimus ir/ar neįvykdytų įsipareigojimų apimtis, pobūdis ir/ar neįtakoja kitų Naudotojų teisių ir/ar pareigų.
105.     Jeigu Taisyklių pakeitimai kokiu nors būdu įtakoja iki jų tarp Naudotojų sudarytas ir nebaigtas vykdyti Prekių pardavimo sutartis, šios sutartys baigiamos vykdyti pagal jų sudarymo metu galiojusias Taisykles.
106.     Bendrovė taikydama Sankcijas konkrečiam Naudotojui dėl Taisyklių pažeidimų gali iš anksto neįspėjusi Naudotojo bet kada laikinai apriboti dalies ir/ar visų Paslaugų teikimą arba visiškai nutraukti tarpininkavimo Paslaugų teikimą Taisyklėse nurodytų pažeidimų atvejais ir/ar gavusi kompetentingų trečiųjų šalių (kontrolės institucijų, teismo ir pan.) Bendrovę įpareigojantį sprendimą.
107.     Jeigu taikant Sankcijas Bendrovės sprendimu buvo taikyti laikini Paslaugų teikimo apribojimai, šie apribojimai yra panaikinami pasibaigus Sankcijos veikimo terminui ir/ar ją panaikinus. Tokiu atveju atnaujinamas Paslaugų teikimas.
108.     Bendrovė, nenurodydama jokių priežasčių, turi teisę vienašališkai (ir ne teismo keliu) visam laikui nutraukti Paslaugų teikimą visiems Naudotojams. Apie tai Bendrovė Tinklalapyje įspėja likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Paslaugų teikimo nutraukimo momento. Šis pranešimas prilyginamas pranešimui dėl sutarties dėl Paslaugų pagal šias Taisykles teikimo nutraukimui. Nuo įspėjimo apie Paslaugų teikimo nutraukimą paskelbimo iki paslaugų teikimo nutraukimo momento Bendrovė turi teisę apriboti Naudotojų teisę skelbti Skelbimus.
109.     Naudotojas, kuris yra visiškai įvykdęs visus įsipareigojimus pagal Taisykles, gali bet kada, prieš tai raštu gavęs Bendrovės patvirtinimą, nustoti naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir panaikinti savo Paskyrą. Naudotojas Paskyrą panaikinti gali jo Paskyros aplinkoje patvirtindamas savo sprendimą atsisakyti Paslaugų ir panaikinti Paskyrą. Nuo to momento, kai Naudotojas patvirtina savo sprendimą dėl Paslaugų atsisakymo ir Paskyros panaikinimo, laikoma, kad tarp to Naudotojo ir Bendrovės sudaryta sutartis dėl Bendrovės Paslaugų teikimo pasibaigė.
110.     Tais atvejais, kai Naudotojas nėra įvykdęs visų savo įsipareigojimų pagal Taisykles, patvirtintus Skelbimus, parduotas Prekės jo teisė panaikinti Paskyrą yra apribota. Visais šiais atvejais Naudotojas turi kreiptis raštu į Bendrovę dėl Paskyros panaikinimo nurodydamas motyvus ir argumentus bei aplinkybes kaip jis ketina įvykdyti savo neįvykdytus įsipareigojimus. Atsižvelgiant į Naudotojo neįvykdytų įsipareigojimų apimtį, pobūdį Bendrovė turi teisę patenkinti arba atsisakyti tenkinti Naudotojo prašymą.
111.     Nepriklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių panaikinama Naudotojo Paskyra, visais atvejais Paskyros panaikinimas prilyginamas sutarties dėl Paslaugų pagal šias Taisykles teikimo Naudotojui sustabdymui. Jeigu paslaugų teikimas yra sustabdytas ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, yra laikoma jog Paslaugų sutartis buvo nutraukta ir Paskyra panaikinama.
112.     Apie sėkmingą Paskyros panaikinimą Naudotojas informuojamas atskiru pranešimu siunčiamu Paskyroje nurodytų (ir/arba jos sukūrimo metu nurodytu) elektroninio pašto adresu.
113.     Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė saugo po Paskyros panaikinimo, nurodyti Privatumo politikoje.
 
 XVIII.       SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 
114.     Paslaugų teikimo metu Naudotojų fizinių asmenų pateiktus asmens duomenis Bendrovė tvarko laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, savo Privatumo politika.
115.     Tvarkydama ir saugodama Naudotojo asmens duomenis Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 
 
 XIX.       SKYRIUS
PASIŪLYMAI DĖL PASLAUGŲ PAGERINIMO
 
116.     Bendrovė pripažįsta, kad tarpininkavimo Paslaugų teikimo kokybė taip pat priklauso ir nuo Naudotojų atsiliepimų, todėl yra pasirengusi priimti ir atsižvelgti į Naudotojų pateiktus pasiūlymus bei pageidavimus dėl tarpininkavimo Paslaugų patobulinimo.
117.     Naudotojas, kad jo pateikiamos bet kokios rekomendacijos, idėjos, pasiūlymai ir/ar atsiliepimai, susiję su Paslaugų teikimu, Bendrovės gali būti panaudoti tobulinant Paslaugas be jokių Naudotojų skirtų pranešimų, įsipareigojimų ir/ar kompensacijų iš Bendrovės pusės, o taip pat nereikšti Bendrovei jokių reikalavimų dėl tokių pasiūlymų dabar ir/ar ateityje atsirasiančių turtinių ir/ar kitokių teisių.
 
 
XX.       SKYRIUS
PRETENZIJŲ DĖL PREKIŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR GINČŲ SPRENDIMAS
 
118.     Visi ginčai tarp Pirkėjo ir Bendrovės del Prekių visų pirma sprendžiami derybų būdu.
119.     Pirkėjui pageidaujant grąžinti Prekę, grąžinimo išlaidos (siuntimo/gabenimo) tenka Naudotojui.
120.     Bendrovė turi teisę pasiūlyti Pirkėjui pasilikti Prekę, jeigu ji sugedusi ir/ar neveikianti ar net jeigu jis tiesiog persigalvojo. Tuo atveju nesusidaro papildomų grąžinimo/siuntimo išlaidų.
121.     Esant bet kokiems ginčams tarp Bendrovės ir Pirkėjo yra būtinas Naudotojo bendradarbiavimas per 48 val. nuo Bendrovės raštiško pranešimo Naudojant, siekiant imtis kuo mažiau nuostolingų veiksmų visoms Šalims.
122.     Naudotojui nereaguojant į Bendrovės raginimą dėl ginčo sprendimo, Naudotojui tenka rizika dėl galimų nuostolių atsiradimo.
 
XXI.       SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
123.     Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
124.     Šioms Taisyklės aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
125.     Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimai neįvykdyti ar nepilnai įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti įsipareigojimų suteikimo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Šalys susitaria laikytis nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo taisyklių, nustatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
 
 
 
Su šiomis Taisyklėmis susipažinau ir sutinku. Savo sutikimą patvirtinu paspausdamas apačioje esantį mygtuką
“Sutikti”.